$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 21-11-2019 | 10:44GMT+7

Nghệ An: Nông thôn mới nhiều khởi sắc

TBV - Tính đến thời điểm này, Nghệ An đã có 225 xã/431 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), chiếm 52,20%; cao hơn bình quân cả nước. Số còn lại, có 41 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 9,5%; Có 71 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 16,5%; Có 60 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 13,9%; Không còn xã dưới 5 tiêu chí. Có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM là TP Vinh, thị xã Thái Hoà và huyện Nam Đàn.
Hoàn thiện cơ chế

Theo Văn phòng điều phối chương trình NTM của Nghệ An, từ nay đến cuối năm, sẽ có thêm 39 xã và 1 huyện phấn đấu về đích như đã đăng ký. Các xã còn lại, phấn đấu hoàn thiện thêm 1 tiêu chí mới. 25 thôn, bản cũng phấn đấu đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt đề án “Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2017-2020”. Chương trình NTM lấy nòng cốt phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn.

Thúc đẩy phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu, bền vững, theo hướng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí được phê duyệt Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền vận động các xã, bản đã đạt chuẩn NTM, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã, bản NTM kiểu mẫu và tham gia cuộc thi “Xã nông thôn mới đẹp và bản nông thôn mới đẹp” do tỉnh phát động. Hoàn thành việc đánh giá thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và quản lý quy hoạch chung xây dựng xã NTM theo quy định của Thông tư đã được Bộ xây dựng hướng dẫn. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Ưu tiên bố trí ngân sách trung ương và địa phương các cấp và huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình. Đảm bảo tất cả các xã trên địa bàn được bố trí nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn và các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019 và ưu tiên bố trí để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
 

Nét đẹp khi về thăm làng quê nông thôn ở Nghệ An.

Tạo nguồn lực tài chính

Theo dự toán, tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện chương trình NTM năm 2019 của Nghệ An cần khoảng 6.681,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp là 1.388,15 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng xi măng, tiền thưởng là 85 tỷ đồng. Ngân sách các huyện, xã hỗ trợ khoảng 626,9 tỷ đồng. Vốn lồng ghép các chương trình khoảng 417,933 tỷ đồng. Vốn tín dụng khoảng 3.134,5 tỷ đồng. Vốn doanh nghiệp, hợp tác xã khoảng 1.044,8 tỷ đồng, chiếm 15,6%. Vốn nhân dân đóng góp khoảng 696,555 tỷ đồng, chiếm 10,4%. Nâng tổng số nguồn lực giai đoạn 2010-2019 là 56.081,586 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện Chương trình 6.553,721 tỷ đồng, chiếm 11,69%; Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án là 10.599,995 tỷ đồng, chiếm 18,9%; Vốn doanh nghiệp là 2.780,667 tỷ đồng, chiếm 4,96%; Vốn tín dụng là 26.937,643 tỷ đồng, chiếm 48,03%; Vốn nhân dân đóng góp là 9.209,56 tỷ đồng, chiếm 16,42% (trong đó: Đóng góp bằng tiền mặt là 6.188,315 tỷ đồng; Huy động được trên 6.376.697 ngày công lao động; Nhân dân đã hiến trên 6.858.208 m2 đất; Đóng góp vật tư, vật liệu, máy móc,… được quy đổi bằng tiền được trên 66,364 tỷ đồng).

Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao gắn chế biến với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp hiện có; hỗ trợ các HTX thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong sản xuất, thương mại các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế khu vực nông thôn. Đẩy mạnh việc thành lập, củng cố hoạt động của các HTX nông nghiệp gắn với việc hình thành các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Xác định HTX là cầu nối quan trọng trong sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm giữa các Doanh nghiệp và người nông dân.
 
Bài và ảnh Trần Cường - Trần Văn Công